Prejsť na obsah

podmienky

1. Geltungsbereich
Pre všetky obchodné vzťahy medzi apimanu® a zákazníkom platia tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) výlučne v znení platnom v čase objednávky. Obchodné podmienky zákazníka, ktoré sa odchyľujú od týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP), vyžadujú písomný súhlas apimanu®.

2. Uzavretie zmluvy
Všetky ponuky od apimanu® sú nezáväzné. Zmluva medzi apimanu® a zákazníkom vzniká objednávkou od zákazníka a prijatím zo strany apimanu®. Objednávka zákazníka sa zadáva odoslaním úplne vyplneného objednávkového formulára poskytnutého spoločnosťou apimanu® na internete. apimanu® akceptuje objednávku odoslaním potvrdenia objednávky prostredníctvom e-mailu zákazníkovi. V prípade typografických a právnych chýb, ako aj chýb na webovej stránke, apimanu® nie je povinný prijať ponuku a vykonať objednávku.

3. dodávka
Tovar, ktorý je na sklade (apimanu® nezodpovedá za problémy s dopravou), je expedovaný podľa nižšie uvedených poznámok.
Poznámky k dodacej a dodacej lehote:
1. V prípade prvej objednávky zákazníka a platby inkasom: apimanu® spracuje objednávku v deň objednávky alebo nasledujúci deň a vykoná inkaso. V prípade prvoodberateľov je tovar expedovaný z centrálneho skladu po zaúčtovaní inkasa bankami, t.j. po 2-3 dňoch. (apimanu® musí na toto obdobie počkať kvôli možným kompenzáciám u nových zákazníkov a žiada vás o pochopenie)
2. Pre stálych zákazníkov a stálych zákazníkov a platby inkasom: Tovar je expedovaný v deň objednávky alebo nasledujúci deň. Inkaso sa vykonáva súčasne.
3. Pre všetkých platiteľov kreditnou kartou: Tovar je expedovaný v deň objednávky alebo nasledujúci deň. Platba kreditnou kartou prebieha súčasne.

Skutočná preprava prebieha prostredníctvom služieb doručovania balíkov a trvá 3 až 5 dní, v závislosti od krajiny doručenia zákazníka.
Ak tovar nie je v čase zadania objednávky skladom, spoločnosť apimanu® sa bude snažiť dodať čo najrýchlejšie. Ak je nedodržanie termínu dodávky alebo služby spôsobené vyššou mocou, pracovnými spormi, nepredvídateľnými prekážkami alebo inými okolnosťami, za ktoré apimanu® nezodpovedá, termín sa primerane predĺži. V prípade nedodržania dodacej lehoty z iných ako vyššie uvedených dôvodov je objednávateľ oprávnený písomne ​​určiť primeranú dodatočnú lehotu s hrozbou odmietnutia a po jej neúspešnom uplynutí odstúpiť od zmluvy s ohľadom na dodávka alebo služba obsiahnutá v zmluve. Ak je nemožnosť dodávky z dôvodu neschopnosti dodávateľa, môže apimanu® aj zákazník odstúpiť od zmluvy, ak je dohodnutý termín dodania prekročený o viac ako 2 mesiace.

Ak už zákazník zaplatil kúpnu cenu, apimanu® mu ju samozrejme okamžite vráti. Nároky na náhradu škody z omeškania alebo nemožnosti alebo nesplnenia, vrátane tých, ktoré vznikli pred odstúpením od zmluvy, sú vylúčené. Pokiaľ zákonný zástupca spoločnosti „apimanu®“ nekonal úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
Bohužiaľ, apimanu® nemôže ovplyvniť žiadne oneskorenie doručenia spôsobené doručovateľom balíkov a nie je na náklady apimanu®. Doručenie na Vami uvedenú adresu.

4. Zrušenie objednávky
apimanu® akceptuje zrušenie objednávok do 24 hodín. Zákazníkovi v tejto lehote nevzniknú žiadne náklady. Ak sú objednávky zrušené po 24 až 36 hodinách, apimanu® si bude účtovať paušálnu sadzbu 10 eur za náklady na zrušenie. Stornovanie po 36 hodinách od času objednávky vo všeobecnosti NIE JE možné.

5. Zásady vrátenia tovaru
Vrátenie objednaného tovaru zo strany zákazníka spoločnosti apimanu® je z dôvodov platného práva EÚ a príslušných smerníc EÚ, ako aj jednotlivých EU členské štáty uzamknutý. (Tovar by po prevzatí späť už nebol predajný)

6. Platobné podmienky a náklady na dopravu
Minimálna hodnota objednávky je 17 EUR. Platba sa uskutočňuje spôsobom platby uvedeným v online objednávkovom formulári. Skutočná preprava prebieha prostredníctvom služieb doručovania balíkov a trvá 3 až 5 dní, v závislosti od krajiny doručenia zákazníka.
Za zásielky do krajín EÚ účtujeme prepravné 4,60 EUR. V prípade použitia dobierky bude k poštovnému účtovaný paušálny poplatok za dobierku vo výške 4,95 EUR.

Ak hodnota objednávky v dôsledku vrátenia klesne pod 17 EUR, spoločnosť apimanu® si vyhradzuje právo následne vypočítať náklady na dopravu. apimanu® si tiež vyhradzuje právo dočasne alebo úplne vypnúť jednotlivé spôsoby platby z technických príčin. Všetky ceny sú konečné ceny v EUR. Platia ceny v čase objednávky. Kúpna cena je v každom prípade splatná najneskôr pri doručení objednaného tovaru. V prípade platieb kreditnou kartou a inkasa sú informácie o platbe odovzdané banke.

V dôsledku "Anti-Money pranie Predpisy 2007“ (Nariadenia proti praniu špinavých peňazí 2007) apimanu® neprijíma platby v hotovosti alebo prostredníctvom platobných metód, ktoré nemožno jednoznačne overiť. Apimanu® preventívne upozorňuje, že platby, ktoré apimanu® ani banka nemôže jednoznačne overiť, budú vrátené na náklady platiteľa. apimanu® potom uplatňuje právo odmietnuť akýkoľvek obchodný vzťah.

7. Dodávkové množstvá a prípadné colné odbavenie
Tovar od apimanu® na tejto stránke je určený len pre konečného užívateľa a nie na ďalší predaj. apimanu® si preto vyhradzuje právo zasielať tovar iba v bežných množstvách pre domácnosť. V prípade potreby bude zákazník upozornený spoločnosťou apimanu® e-mailom. Hodnota tovaru pri objednávkach nie je deklarovaná v krajinách Európskej únie. V krajinách EÚ nie je zo strany zodpovedných orgánov vyžadovaný ŽIADNY colný poplatok. Ak je tovar zasielaný do krajín mimo EÚ, môžu byť zodpovedné orgány vyrubené clo. PRED odoslaním objednávky si prosím overte u príslušných colných úradov vo vašej krajine príslušné clá a/alebo colné úľavy. Naša spoločnosť je povinná deklarovať hodnotu tovaru pri jeho odoslaní. V každom prípade zákazník nesie príslušné clo a NIE apimanu.

8. Výhrada vlastníctva a zrušenie
Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti apimanu®. Konverzia podkladovej transakcie je vylúčená. Ak by spoločnosť apimanu® v jednotlivých prípadoch ako gesto dobrej vôle súhlasila so zmenou, stane sa tak iba v prípade, ak bude tovar vrátený spoločnosti apimanu® v originálnom zapečatenom obale a bezplatne. V každom prípade si spoločnosť apimanu® uplatňuje nárok vo výške 20 eur spracovateľského poplatku voči zákazníkovi, ktorý chce konverziu.

9. Záruka a ručenie
Nároky objednávateľa nad rámec nárokov popísaných v bode 4, najmä nároky objednávateľa na náhradu škody, sú vylúčené. Premena je možná len podľa bodu 4 a inak sa považuje za vylúčenú. V každom prípade by sa mal zákazník PRED objednaním a v každom prípade PRED prijatím produktu poradiť s lekárom, aby sa informoval o možných vedľajších účinkoch, tolerancii a alergiách na zložky produktov apimanu®.

10. Spätné platby
Vrátené inkasá, ktoré zákazník vykonáva bez právneho základu týchto príslušných obchodných podmienok, si apimanu® vyžiada legálnou cestou. Pri objednávke apimanu® výslovne upozorňuje, že tieto obchodné podmienky zákazník akceptuje.

11. Prechod rizika
Riziko prechádza na zákazníka, keď je tovar odoslaný spoločnosťou apimanu®.

12. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje potrebné na spracovanie zmluvy sprístupní zákazník. Osobné údaje potrebné pre transakciu sú uchovávané a v prípade potreby odovzdané tretím stranám, ako sú banky, v rámci riadneho dokončenia spracovania objednávky. S údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s ustanoveniami Zákon o ochrane údajov a zákona o ochrane údajov o teleslužbách. Samozrejme, so všetkými osobnými údajmi bude zaobchádzať dôverne. apimanu® sa zaväzuje chrániť údaje zákazníkov pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom. Za účelom kontroly bonity a sledovania bonity apimanu® si vymieňajte údaje, ak to apimanu® považuje za potrebné. apimanu® zohľadňuje záujmy zákazníka, ktoré sú hodné ochrany. Na ochranu pred podvodmi apimanu® ukladá IP adresu zákazníka.

13. Právomoc
Ako miesto súdnej príslušnosti sa dohodne bydlisko zákazníka.

14. záverečné ustanovenia
V prípade neúčinnosti jedného alebo viacerých ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinný predpis bude nahradený príslušným zákonným predpisom.

15. Autorské právo
Autorské práva apimanu®. Stránky tohto webu a tohto obchodu sú chránené autorským právom. Imitácia, dokonca aj čiastočná, je povolená len so súhlasom apimanu®. Akékoľvek ignorovanie bude okamžite stíhané zákonnými cestami.